Group on Earth Observations

Alternative names: GEO
Source: Kolář, Jan - Šobra, Josef - Šunkevič, Martin: Satelity pro globální monitorovací systém a jeho organizace
www(GEO - Group on Earth Observations | Home)
More info: